GIÁO DỤC

Giải pháp GLOBALCOM.EDU trong Giáo dục của Atlas IED

"GLOBALCOM.EDU

Một nền tảng truyền thông đại chúng quan trọng
Được thiết kế cho các tổ chức giáo dục"

GLOBALCOM.EDU là hệ sinh thái dựa trên nền tảng mạng gồm các công nghệ truyền thông hợp nhất, đặt ra một tiêu chuẩn mới về khả năng tương tác.
Toàn bộ phân trang, âm thanh, video, bảng kỹ thuật số và các hệ thống thông báo khẩn cấp của toàn trường có thể liên lạc với nhau trong một giải pháp - ngay cả ngoài trường và toàn quận.
Nền tảng cốt lõi là Improved Daily Communications  với sự hợp tác và hiệu suất tốt hơn. Hệ thống tương tự này cũng là Nền tảng Thông báo & Khẩn cấp hàng loạt được chứng minh tốt nhất và được chứng minh nhiều nhất bằng các công trình thực tế.